Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZYBKI-NET Sp. j. z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, przy ul. Wojska Polskiego 58A;

2. Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iodo@szybki-net.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

a) realizacji usługi wynikającej z wniosku – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c) ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych

5. Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.